Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > Μετατροπή άδειας από Αλβανία

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Αλβανία σε αντίστοιχη Ελληνική

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος
της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Ο αιτών πρέπει να έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης προ της απόκτησης άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Προσοχή: Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω, αφορούν κατηγορίες με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας έως τη 2η Ιουνίου 2001, ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν ανταλλάσσεται κατηγορία με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Αλβανίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης -
 • Παράβολα *(μόνο e-Παράβολο - Οδηγίες εδώ)
 • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (Λίστα συμβεβλημένων Ιατρών)
  (πληρώνετε με χρήμα στους γιατρούς, απαιτείται το βιβλιάριο υγείας ή Διαγνωστικές εξετάσεις).
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί, έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν.
 • Κατάθεση της Αλβανικής ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάτε την αντικατάσταση,
  μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο (με μέριμνα του ενδιαφερομένου).
  Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της Υπηρεσίας Μεταφορών.

Κόστος:
Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και κουραστικές για εσάς διαδικασίες, εκδίδουμε, εκτυπώνουμε
και πληρώνουμε τα e-Παράβολα, συγκεντρώνουμε & ελέγχουμε τα δικαιολογητικά σας, καταθέτουμε
τον φάκελό σας στην αρμόδια υπηρεσία &, παραλαμβάνουμε το δίπλωμα σας
με κόστος από 200 €

Ισχύς:
Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, και ΒΕ έχουν διοικητική ισχύ δέκα πέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.
Οι άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν διοικητική ισχύ πέντε (5) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσής της, κατά περίπτωση, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών του κατόχου της άδειας.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας. Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα τρία (3) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για τη χορήγηση οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα της ανανέωσης της κατηγορίας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 82ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 80 ετών, η διοικητική ισχύς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη και απαιτείται εξέταση απο ιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, Οφθαλμιάτρου, Ωτορινολαρυγγολόγου & Νευρολόγου ή Ψυχίατρου τουλάχιστον, σύμφωνα με το αρθ. 74 παρ.1 του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α').

Προσοχή: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)
* Σύμφωνα με την απόφαση : Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
Τα e-παράβολα όταν πληρώνονται στα ταμεία των εγκεκριμένων φορέων είσπραξης (ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΛΤΑ) θα παρακρατείται προμήθεια.

 

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr