Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > ΠΕΙ > Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για κάτοχο διπλώματος D1, D1E, D ή DE

« ΧΟΡΗΓΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D1, D1E, D ή DE »

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE.
4. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία
D.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. Α.Φ.Μ..
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
  Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί
  έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • e-Παράβολο για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική) των 20 €.
 • e-Παράβολο για την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης των 30 €. (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.).
 • Αίτηση εκτύπωσης -
 • Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης D1, D1E, D ή DE κατηγορίας.

Εξέταση:
Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις::

Α) Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

Οι δε ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.

Β) Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Προσοχή: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)
* Σύμφωνα με την απόφαση : Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
Τα e-παράβολα όταν πληρώνονται στα ταμεία των εγκεκριμένων φορέων είσπραξης
(ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΛΤΑ) θα παρακρατείται προμήθεια.

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr