Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > Π.Ε.Ι. > Χορήγηση ή ανανέωση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης
μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων

«
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ Π.Ε.Ι. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ »


Αφορά:

1. Τους οδηγούς που κατέχουν άδεια Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2008.
2. Τους οδηγούς που κατέχουν άδεια Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε η ποια χορηγήθηκε μέχρι και 9/9/2009.
3. Τους οδηγούς που απέκτησαν Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης, για την ανανέωση του με την συμπλήρωση πενταετίας.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
  στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. την κατηγορία του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης που επιθυμεί να αποκτήσει ή να ανανεώσει (λεωφορείου/φορτηγού).
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.,
  Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής,
  Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C ή CE / D1, D1E, D ή DE.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ισχύοντος πιστοποιητικού που κατέχει για την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης για ανανέωση.
 • e-Παράβολο αξίας 30 €, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης
  (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι. 95)

Κόστος:

Αριθμός ατόμων
Κόστος προγράμματος κατάρτισης μεταφοράς εμπορευμάτων (φορτηγών)
35 ωρών
Κόστος προγράμματος κατάρτισης μεταφοράς επιβατών (λεωφορείων)
35 ωρών
Κόστος προγράμματος ταυτόχρονης κατάρτισης μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων 42 ωρών
Έκπτωση
1 έως 2
350,00 €
350,00 €
420,00 €
0%
3 έως 5
297,50 €
297,50 €
357,00 €
15%
6 έως 12
262,50 €
262,50 €
315,00 €
25%
13 έως 20
227,50 €
227,50 €
273,00 €
35%
21 και άνω
175,00 €
175,00 €
210,00 €
50%

Οι παραπάνω εκπτώσεις αφορούν ομαδικές εγγραφές οδηγών που εργάζονται σε εταιρίες, εκπαιδευτήρια, Δήμους και λοιπούς φορείς.
Τα παραπάνω ποσά απαλλάσσονται Φ.Π.Α.

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr