Σχολή Οδηγών Διγενής - Digenis driving school
Σχολή Οδηγών στο Παγκράτι, Αθήνα - Διγενής Κώστας ΄Εστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία

αρχική > χρήσιμα > ανανέωση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ

Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

 

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών που τη χορήγησε αρχικώς ή την επέκτεινε.

Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4070/2012 αρθ. 95 (ΦΕΚ 82 Α') για να ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:


1. Να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
2. Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη της ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982
4. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
6. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας τουλάχιστον.
7. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α') Δηλαδή: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
8. Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.
9. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.
10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.Δικαιολογητικά για ανανέωση:

1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση.
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί
έξι (6) μήνες τουλάχιστον πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Πιστοποιητικά Ιατρών: Παθολόγου, Οφθαλμίατρου & Ψυχίατρου
(Λίστα συμβεβλημένων Ιατρών)
που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής
ικανότητας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης (ΟΜΑΔΑ 2)
Τα Πιστοποιητικά των Ιατρών απαιτούνται ασχέτως της άδειας οδήγησης που κατέχετε.
5. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του παθολόγου του οφθαλμίατρου και του ψυχίατρου
που πραγματοποίησαν την εξέταση.
6. e-Παράβολο για την ανανέωση της ειδικής άδειας.
7. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
8. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
9. Η προς ανανέωση ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.

Κόστος:
Αναλαμβάνουμε τις χρονοβόρες και κουραστικές για εσάς διαδικασίες,
εκδίδουμε, εκτυπώνουμε και πληρώνουμε τα e-Παράβολα, συγκεντρώνουμε & ελέγχουμε τα δικαιολογητικά σας, καταθέτουμε
τον φάκελό σας στην αρμόδια υπηρεσία και παραλαμβάνουμε την ειδική άδεια οδήγησης με κόστος
100
(300 € αν είναι εκπρόθεσμη) + 30 € Ιατροί πρωτ/μιας.


Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια

ή
δημοτική αρχή, καθώς και εξουσιοδότηση.

Προσοχή: Τα παράβολα πλέον εκδίδονται μόνο μέσω www.gsis.gr (e-Παράβολο)
* Σύμφωνα με την απόφαση : Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017
Τα e-παράβολα όταν πληρώνονται στα ταμεία των εγκεκριμένων φορέων είσπραξης
(ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΛΤΑ) θα παρακρατείται προμήθεια.

 

 

Πύρρου 40 & Αινείου Παγκράτι - Αθήνα Τ.Κ. 11633
by drivingschool.gr